Kortfattad fakta om vindkraft

 • Moderna vindkraftverk producerar mycket energi. Ett enda vindkraftverk kan producera uppemot 20.000 MWh per år. Detta räcker till hushållsel till 4.000 hushåll. Det är samma mängd energi som den stora solenergiparken i Arvika producerar på 20 år.
 • Vindkraftverk är driftsäkra. Statistik visar att moderna vindkraftverk har en tillgänglighet på över 98% i snitt vid de tillfällen när vinden är tillräckligt hög för att vindkraftverket ska producera el.
 • Vindkraft ger mest energi när det behövs som mest. I Sverige blåser det betydligt mycket mer på vintern än på sommaren. Det är faktiskt så att vindturbinerna i genomsnitt ger dubbelt så mycket produktion under en genomsnittlig vintermånad jämfört med en sommarmånad. Dock kan man ju inte styra exakt när vinden blåser på kort tid. Där krävs tillgänglig reglerkraft. Sverige har relativt hög andel vattenkraft vilket är ypperligt att jämna ut dessa fluktuationer med.  Dessutom kan vattenkraften aktivt användas till att lagra energi i vid tillfälliga överskott.
 • Vindkraft är miljövänligt. Faktiskt en av våra mest miljövänliga energikällor. Vattenfall har gjort en beräkning som visar på att all deras vindkraft i snitt har 12g CO2 per kWh över sin livscykel, och att deras modernaste parker är nere i 6-7 gram. Varje producerad kWh leder till en reduktion på 730g CO2 per kWh eftersom el-marknaden knyter oss samman med europeisk elproduktion enligt analysgruppen (analys.se).
 • Vindturbiner är energieffektiva. Den energi som går åt för att tillverkning en vindturbin återbetalas på 6-9 månader sett till en komplett livscykelanalys. Över sin förväntade livstid på 25 år producerar den därför ca 35-50 gånger mer energi än tillverkningen krävde.
 • Vindkraft är kostnadseffektivt och lönsamt. Kostnader för ny vindkraft har beräknats av Energimyndigheten att ligga runt 36 öre/kWh. Detta gör det till en av de få energikällor som går att bygga i med dagens relativt låga elpris utan subventioner.
 • Vindkraft mottar inga statliga subventioner. Det enda stödsystem som finns är elcertifikat systemet som gäller all framställning av miljövänlig energi. Ett undantag diskuteras. Det är kabelkostnaden för havsbaserad vindkraft som kan komma att subventioneras av staten.
 • Vindkraft leder till lägre elpriser. Enligt Energistyrelsen har utbyggnaden av vindkraft sänkt elpriset med ca 3 öre per kWh.
 • Vindkraftverk låter ganska mycket om man är nära. De har ett källjud på ca 105 dB vid bladspetsen, det är i paritet med en gräsklippare eller en bilningsmaskin. Dock har Sverige relativt strikt lagstiftning som innebär att det inte får låta mer än 40 dB vid ett närliggande bostadshus. Detta motsvarar ungefär ljudet från ett kylskåp eller bakgrundsljudet i ett bibliotek, vilket får ses som en låg ljudkälla i en utomhusmiljö. WHO talar om 45dB som ett gränsvärde för acceptabel ljudnivå.
 • Vindturbiner ger periodiska skuggor om man är nära turbinen. Vid enstaka fall kan även korta perioder finnas då skuggorna kan nå ett närliggande hus. Reglerna i Sverige är att ett bostadshus maximalt får exponeras för 8 timmar skugga per år, och max 30 minuter på en och samma dag.
 • De yttre vindturbinerna i vindparken är utrustade med hinderljus för att synas på natten. Detta är ett relativt svagt blinkande vitt ljus. Inget ljus är riktat nedåt för att minimera påverka i närområdet.
 • Vindturbiner tar endast upp knappt 1% av ytan in en vindpark. Resterande ytan går ypperligt att använda till t.ex. jakt, fiske, jordbruk eller skogsbruk.
 • Turbinerna monteras ner, 90% av materialet återvinnas och marken återställs efter vindparkens livstid. För att få miljötillstånd från länsstyrelsen krävs att projektutvecklarna redan innan projektet visar hur de planerar nedmontering och efterbehandling av marken som nyttjats. Krav finns även på att ekonomisk säkerhet i händelse av konkurs eller liknande så att efterbehandlingen ändå genomförs. Notera att detta inte är lika väl reglerat för små vindkraftverk som endast kräver kommunal miljöanmälan. Alla vindparker som projekteras av Vindkraft Värmland kommer uppfylla kraven i miljötillståndsprocessen från länsstyrelsen.