Välj en sida

Vindkraft från ett markägare- eller närboendeperspektiv

Vindkraft Värmland har ambitionen att vara branschledande när det gäller att inkludera och ta hänsyn till närboende och närmiljön vid vindkraftsprojektering. Vi är övertygade att ett bra vindkraftsprojekt även måste vara lokalt hållbart och i så stor utsträckning som möjligt gynna den lokala bygden. Det krävs en balans mellan att den allra största positiva miljöeffekten av vindkraft är global, medan de mer fysiska effekterna är lokala. För även om de allra flesta vill bidra med sin del till lösningen på de globala miljöproblemen, så ska det inte behöva ske på bekostnad av inskränkningar i den lokala miljön och ens vardagliga liv. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av vårt arbete för att skapa en rättvis ekonomisk fördelning och hänsyn till alla lokala intressenter i vår projektutveckling.

 

Ekonomisk fördelning i samband med vindkraftsprojekt

Vindkraft Värmland har en modell för kompensation och delägarskap i tre steg.

  • Vi följer LRFs generösa riktlinjer för ersättning till markägare som upplåter sin mark till vindkraftsprojektet. Detta är en avtalsmodell som är framförhandlad mellan LRF och svenska vindprojektörer.
  • Vi kompenserar även alla närliggande fastigheter baserat på den yta där ljudnivån överstiger 40 dB enligt samma modell som markägarna. Detta är det tillåtna gränsvärdet som ljudemissionen från ett vindkraftverk får ge vid ett närliggande bostadshus.
  • Slutligen avser vi också bidra till det lokala samhället genom att så kallad bygdepeng. Detta är en andel av projektens bruttoavkastning som varje år ges till någon lokal aktör eller styrgrupp. Detta kan vara en bygdeförening, en idrottsförening eller i vissa fall kommunen

Utöver vår kompensationsmodell ovan, så skapar utbyggnaden av ett vindkraftsprojekt även arbetstillfällen och intäkter till kommunen. En tumregel är ett 100 MW projekt skapar ett hundratal arbetstillfällen under byggnationsfasen som typiskt är 1-2 år, och ett tiotal arbetstillfällen långsiktigt under vindparkens livstid.

 

Lokala effekter av vindkraft

I de allra flesta områden projekterar Vindkraft Värmland främst i skogsmark som används för jakt och traditionellt skogsbruk. Dessa aktiverat passar mycket bra att kombinera med vindkraft, då vindkraftverken endast tar upp en knapp procent av den arrenderade ytan. På resterande 99% kan både jakt och skogsbruk drivas oförhindrat.

Den mest tydliga effekten för närboende blir oftast den visuella effekten av vindkraftverk. Moderna vindturbiner är stora och syns relativt långt i naturen. För att minimera de visuella effekterna eftersträvar vi alltid att inte bygga högre turbiner än den aktuella platsen kräver. Vi ser även till att undvik exponerade lägen i terrängen som förstärker det visuella intrycket. Istället letar vi projekt där naturliga terrängformationer och skog hindrar siktlinjen från vindparken till närboende.

En annan central aspekt för närboende är ljud från vindkraftverken. Ljudnivån vid själva vindkraftverken är relativt hög (ca 105 dB), men rådande regelverk i Sverige kräver att vindparkerna skall utformas så att ljudnivån vid ett närliggande bostad maximal når 40 dB (ungefär samma ljudnivå som ett kylskåp). Detta gör att ljud ofta inte upplevs speciellt problematiskt för närboende. Vindkraft Värmland strävar ändå efter att i största möjliga mån nå en ljudnivå under 37 dB. Eftersom decibel-skalan är logaritmisk innebär detta att vår ambition är en halverad ljudenergimängd jämfört med de juridiska kraven.