Steg i utvecklingsprocessen för vindkraftsprojekt

Processen för att utveckla ett vindkraftsprojekt innehåller många moment och är ganska tidskrävande. Den genomsnittliga realisationstiden från påbörjad förstudie till projektet är byggklart är i regel 5-7 år. Nedan ges en översiktlig genomgång av den process som vi på Vindkraft Värmland tillämpar.

 

Steg 1 – Förstudie

I förstudien undersöks om ett område har alla förutsättningar för att kunna bli ett bra vindkraftsprojekt. Det allra mest grundläggande är naturligtvis om det blåser tillräckligt bra på platsen, men det är även många andra aspekter som behöver beaktas som t.ex. avstånd och kapacitet i närliggande elnät, avstånd till närboende, rådande kommunala planer och eventuella motstående intressen i området. Vindkraft Värmland tar i detta skede initiala kontakter med både markägare, kommun och länsstyrelse för att få en så komplett bild av området som möjligt.

Vi på Vindkraft Värmland lägger även ner stort arbete i tidigt skede i förstudien på att ta fram en så realistisk layout som möjligt. Detta är viktigt för att kunna kommunicera väl med övriga intressenter och höja precisionen i den information som markägare och kommun har om specifika platser. Redan i detta skede gör vi en fullständig produktionsberäkning och analys av ljud och skuggkastning från turbinerna. Detta är viktigt för att på ett rättvisande sätt kunna visa värdet av vindparken, och på ett så tydligt sätt som möjligt diskutera effekter för närboende.

 

Steg 2 – Markägaravtal & samråd med kommun och närboende

När projektet passerat förstudiestadiet börjar arbetet med att formalisera arrendeavtal med berörda markägare och kompensationsavtal för ev. andra intrång t.ex. pga väg eller ljudutbredning som uppkommer av vindparksutbyggnaden.

Vindkraft Värmland bjuder i detta skede in alla närboende till ett samråd där information om vindparken och den tänka utformningen presenteras. Alla närboende får möjlighet att diskutera, framföra synpunkter och ge förslag till aspekter som bör iakttas. Ett samråd sker också med kommun, länsstyrelse och en rad andra berörda myndigheter.

 

Steg 3 – Ansökan om bygglov och miljötillstånd

För att få bygga en vindpark krävs miljötillstånd från miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen. Detta är en tidskrävande process som kräver ett gediget förarbetet med omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB), samt djur- och naturvärdesinventering. Normal tar detta steg ca 3 år innan slutligt besked erhålls.

 

Steg 4 – Vindmätning

Det lokala vindförhållandet är den aspekt som enskilt påverkar ett projekts genomförbarhet mest. Det är ganska vanligt att en felaktig beräkning i förstudiefasen på så lite som 5% gör att projekt går från god lönsamhet till att inte kunna genomföras. Detta beror på att vindkraftverkens produktion varierar kraftigt med vinden. 5% lägre medelvind ger ofta 8-10% lägre årsproduktion.

Anledningen till att man inte mäter vinden vid ett tidigare steg i projektutvecklingen är att det är relativt kostsamt. En normal vindmätning kostar mellan 2-3 miljoner kronor och tar ca 18 månader att genomföra. Detta är i storleksordningen dubbelt så dyrt som de tre tidigare stegen tillsammans.

 

Steg 5 – Färdigställande av projekt & byggstart

Det sista skedet i projektutvecklingen är att analysera vinddata, välja turbintyp utifrån det verifierade förutsättningarna och färdigställa planer på vägar och annan infrastruktur.

Sedan är projektet klart för att börja byggas. Själva byggnationen utförs inte av Vindkraft Värmland, utan vid detta skede tar vår process slut och någon annan utvecklare tar vid.