Om oss på Vindkraft Värmland

Vindkraft Värmland är en lokal småskalig aktör inom vindkraftsprojektering. Företaget är grundat och drivs av Niklas Sondell och Rolf-Erik Keck som båda är värmländska ingenjörer med en sammanlagd erfarenhet på över 25 år från tekniska beräkningar inom vindsimuleringar, turbinaerodynamik och vindkraftsprojektering. Tillsammans har vi analyserat ett drygt hundratal vindkraftsprojekt främst i Sverige, Norge och England. Vi har även haft förmånen att varit ansvariga för design, produktions- och lastberäkningar vid utbyggnaden av några av Europas största vindparker: Fosen projekten på norska kusten norr om Trondheim, som med sina 1000MW är Europas största landbaserade vindpark, och Dudgeons som är en havsbaserad vindpark på 400MW i engelska Nordsjön. För mer information om vår bakgrund se våra CVn via länkarna nedan.

 

Genom vår lokala anknytning och vår yrkesmässiga bakgrund förenar vi stort tekniskt kunnande med en djup förståelse för vikten av att ta hänsyn till de lokala värdena som finns i djurliv och ostörd natur. Vår ambition är därför att vara vindbranschens bästa aktör för den lokala miljön och de närboende. Vi anser att ett bra vindkraftsprojekt även måste vara lokalt förankrat. Vindkraft har stora positiva globala miljöeffekter i reducerade utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider, men det gäller att kombinera dessa effekter med omsorg för de lokala konsekvenserna som en vindkraftsutbyggnad innebär, och samtidigt gynna de närboende och närområdet på ett tydligt sätt. Vi följer några tydliga riktlinjer för att försäkra oss om att våra projekt lever upp till den högsta standarden vad gäller rättvis fördelning och hänsyn till lokalsamhället.

 

Detta gör vi dels genom en fördelaktig kompensationsmodell i tre steg:

  • Vi följer LRFs generösa riktlinjer för ersättning till markägare som upplåter sin mark till vindkraftsprojektet.
  • Vi kompenserar även alla närliggande fastigheter baserat på den yta där ljudnivån överstiger 40 dB enligt samma modell som markägarna. Detta är det tillåtna gränsvärdet som ljudemissionen från ett vindkraftverk får ge vid ett närliggande bostadshus.
  • Slutligen avser vi också bidra till det lokala samhället genom att så kallad bygdepeng. Detta är en andel av projektens bruttoavkastning som varje år ges till någon lokal aktör eller styrgrupp. Detta kan vara en bygdeförening, en idrottsförening eller i vissa fall kommunen.

Vi ämnar vara mer hänsynsfulla än de juridiska kraven som gäller för vindparksutveckling. Detta gör vi bland annat genom att:

  • Inkludera en komplett fastighetskarta redan i förprojekteringsstadiet. Detta gör att vi väljer bort de projekt som inte möjliggör vindkraftsprojekt som ger låg påverkan på närliggande bostäder.
  • I största möjliga mån strävar vi efter att ljudnivån vid närliggande permanentbostäder skall ligga under 37 dB. Eftersom decibel-skalan är logaritmisk innebär det en halvering av ljudenergin jämfört med de juridiska kraven på 40 dB.
  • Vi eftersträvar att inte bygga högre turbiner än den aktuella platsen kräver. Detta för att minimera visuell påverkan.

Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om hur vi jobbar med vårt lokala hållbarhetsarbete.